REGULAMIN USŁUGI HOSTINGU


  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi hostingu (zwanej dalej: Usługą) przez firma Adrian Albecki Freelancer, NIP: 587-16-40-082, REGON: 363241550 (zwaną dalej: sklepcs.pl).
  2. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: https://sklepcs.pl/?t=regulamin.
  3. Usługa hostingu to usługa świadczona elektronicznie przez sklepcs.pl, która obejmuje:
  3a. udostępnienie Klientowi CMSa umożliwiającego stworzenie własnego sklepu internetowego;
  3b. utrzymywania i udostępnianie tego sklepu w publicznej sieci WWW.
  4. Specyfikacje Usługi hostingu oraz Cennik, dostępne są na stronie internetowej sklepcs.pl pod adresem https://sklepcs.pl.
  5. sklepcs.pl nie odpowiada za publikowane informacje, przyjęte procedury oraz dostarczane usługi w hostowanych sklepach klientów.
  6. Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej. Sklepcs.pl nie jest zobowiązany do sporządza kopii zapasowej i nie jest zobowiązany do ich przywrócenia w przypadku ich utraty.
  7. sklepcs.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu jak i cennika.
  8. Użytkownik zgadza się na pobieranie prowizji i opłat zgodnych z cennikiem.
  9. W przypadku bardzo niskiego salda konta, API płatności zostają zmienione do chwili uzupełnienia salda, na płatności korzystające z API sklepcs.
  10. Hostowane sklepy, które nie zostały opłacone lub sklepy w których nie została odnotowana żadna aktywność od minimum 3 miesięcy, mogą zostać zablokowane lub bezpowrotnie skasowane.
  11. Historia operacji, logi i dane transakcji mogą zostać skasowane po upływie 12 miesięcy.
  12. W przypadku wykrycia działań użytkownika na szkodę sklepcs.pl, jego Usługi mogą zostać zawieszone lub skasowane.
  13. Ważność usługi może być w dowolnym momencie przedłużone za pomocą dostępnych sposobów płatności.
  14. Środki wpłacone w celu przedłużenia ważności usługi trafiają na wirtualne konto Klienta.
  15. Środki z wirtualnego konta, poza przedłużeniem ważności Usługi, mogą zostać wykorzystane do zakupu innych usług oferowanych przez sklepcs.pl, takich jak boosting serwerów, tokeny na serwer, skiny broni, itp.
  16. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi hostingu jest:
  a) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, oraz
  b) uiszczenie opłat z tytułu Usługi hostingu.


  REGULAMIN PŁATNOŚCI PAYSAFECARD

  pobierz


  PŁATNOŚCI PAYPAL

  1. Płatności PayPal zapewnia firma PayPal.
  2. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Adrian Albecki Freelancer. Dane kontaktowe: [email protected] zwanym dalej 'Administratorem'.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do korzystania z serwisu sklepcs.pl
  3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres posiadania konta w serwisie przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.
  4. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
  a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
  b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
  c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. 'prawo do bycia zapomnianym'), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
  - dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
  - Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  - Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadku gdy:
  - Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  - Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.
  e. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.
  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  g. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownika uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
  5. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta.


  REKLAMACJE

  1. Reklamacje należy zgłaszać e-mailowo, pisząc na adres: [email protected]
  2. Reklamacje zostają rozpatrzone bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych
  3. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Sklepcs.pl niezwłocznie potwierdzą otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  4. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.